Saltar ao contido

ALCOA

Nas pasadas semanas ALCOA deu a entender que se non se garante a suministración de enerxía eléctrica barata procedentes dos parques eólicos que se tramitan na Mariña, pechará a factoría, que é o principal empregador privado da provincia.

Como valoramos esta advertencia?
“Ide pensando en dar traballo ás 2.000 persoas ás que queredes deixar sen el”, comentaba un internauta ao fío das críticas de Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde polos “accidentes” na balsa de lodos de Alcoa en San Cibrao. Que dicir aos que critican aos ecoloxistas por supostamente poñer en perigo o futuro dunha empresa clave para a comarca como Alcoa?

Pois que hai máis e mellor futuro sen Alcoa !

Empezando por que un peche e desmantelamento leva o seu tempo e traballo. Rexenerar a zona e dada a súa localización co mar a poucos metros, daría xogo a moitas propostas aproveitando o turismo que agora está en auxe e que vaian acorde á contorna.

Dado que o comité de empresa solicita os PPA para Alcoa, non se pararon a pensar nos traballos dos demais? Seica a poboación non conta? E o medioambiente?

Que lles diría o comité ao sector pesqueiro que non poidan faenar nos seus caladoiros polos parques eólicos mariños?

Segundo detalla a UdG, o informe, que se publicou na revista “Science of the Total Environment”, alerta dos “grandes impactos” que este tipo de instalacións poden ter sobre a biodiversidade, a paisaxe, a pesca e o turismo.

Que lles diría ao sector turístico que se verán afectados polos parques eólicos terrestres?

O turismo rural vese gravemente afectado como sinalaron noutros territorios.

E o máis importante que lles diría á poboación que leva anos aguantando a contaminación?

Os datos da OMS indican que durante a presente década pódense producir preto de 250.000 mortes por mor do cambio climático, polo que expor estratexias que fomenten a transición cara a un modelo de mobilidade verde son decisivos para a saúde dos colectivos máis vulnerables.

Porque hai tanto cancro nesa zona? Por que enferman e morren animais de fluorosis?
A ansia de parques por parte do comité para destruír a mariña di moito de si. Con todos os parques que a Xunta quere facer en Galicia teñen máis que traballo para seguir destruíndo.
E chámano enerxías limpas? Non, é negocio político-empresarial.

É segura a balsa de lodos?Que impacto ten a día hoxe Alcoa no medio ambiente e na saúde dos veciños?
Convén centrar o tema da súa primeira pregunta: A premisa na pregunta sobre o que deu a entender a empresa en relación coa enerxía que reclaman, é unha interpretación que fai o seu medio na noticia do pasado xoves 14 de decembro; con todo, na súa noticia do venres 15 de decembro onde inclúen frases literais de fontes da empresa, menciónase que esta declarara que as perdas asociadas á fundición son maiores do previsto a pesar da redución do ritmo de produción, debíanse fundamentalmente por factores de mercado. Máis adiante cítase que os atrasos na enerxía dispoñible dos PPA son parte do problema xunto cun prezo de aluminio e da alúmina substancialmente máis baixos.


En segundo lugar convén achegar algo de contexto:
Sen deternos en como chegou esta empresa a San Cibrao, xa con incumprimento de promesas de polígono e industria complementaria, como Felipe Gonzalez iniciou a súa privatización que rematou José María Aznar  e como se expropiaron 3700 leiras. A día de hoxe o que si se pode dicir é que Alúmina Española é a empresa que máis diñeiro recibiu do goberno de España.

En maio de 2020 cando a empresa emite o comunicado de decisión de peche da factoría en Lugo anunciando o despedimento colectivo de 534 traballadores, Alcoa xa recibira uns 1000 millóns de euros entre 2008 e 2018 para rebaixar os custos da factura da luz e denunciadas pola Unión Europea en 2013 como “subvencións estatais disimuladas”; grazas a esa axuda pública, a empresa pagaba a 4 céntimos o quilowatt /hora, fronte aos 9 que pagaba a industria ou os 23 céntimos que pagaban os fogares. Entre 2018 e 2020 recibiron 38 millóns adicionais para protexer os postos de traballo da planta de San Cibrao.
Unha vez que o goberno non aprobou o estatuto electrointensivo e a Xunta de Galicia rexeitou a posibilidade dunha tarifa eléctrica galega que rebaixase o seu prezo, os sindicatos apelaron pola intervención estatal da industria en 2020.

En 2022 entregáronse a Alcoa como compensación polo prezo do gas 18 millóns de euros. Aínda non se sabe o montante correspondente a 2023.

Parece que a insostenibilidad económica desta empresa é máis que obvia, sen entrar en que non é o primeiro caso no que vemos como as empresas se nutren de fondos públicos, sen que isto reverta na viabilidade e sustentabilidade económica da empresa nin nas condicións laborais e salariais dos seus traballadores  (máis ben ao contrario).

A que se expón como inexorable dependencia de parques eólicos de nova implantación -terrestres e mariños- para a continuidade da actividade da empresa non é tal, á vista da xestión realizada coas axudas recibidas en tempos en que a enerxía non alcanza os prezos actuais; de feito e como recoñece a empresa, o mercado do aluminio e os produtos que se xeran na planta de San Cibrao non alcanzan o prezo que a empresa define como rendibles.
En canto a se é ou non o maior empregador da Comarca, parece que é a Xunta de Galicia  o maior empregador co Hospital de Burela. 

Os 5 parques eólicos terrestres previstos para alimentar a planta de Alcoa, que son Monzón, Borrasca, Xistra, Boura e Levante (todos de Greenalia) con 9,15, 13, 10 e 16 aeroxeradores respectivamente e que inclúe Liñas de Ata Tensión (LAT) desde As Nogais ata Xove.
O impacto é evidente non só polos aeroxeradores, os quilómetros de liñas de evacuación de cada parque e as LAT entre elas e ata o seu destino final, senón tamén polo tamaño dos perímetros ou “poligonales” cuxa terra queda supeditada ao uso autorizado pola empresa promotora.
Pero non queda aquí a cousa, senón que os cinco parques mencionados se solapan no territorio con outros tamén proxectados; a modo de exemplo na zona de Becerreá-Ancares o Parque eólico Levante comparte territorio con outros 10 parques proxectados pola Xunta de Galicia. Convidamos a visitar a páxina web da nosa asociación (EcoloxistasEnAccion.org) para unha información máis exhaustiva, incluídos mapas que o ilustran.


A planificación de enerxía renovable no territorio galego en xeral e en Lugo en particular non só é caótica por ausente ou errática, irracional e insostible, senón que é ademais enganosa, malintencionada e ilegal por fragmentacións e superposiciones e que se coloca en contra das persoas que habitan o territorio; de novo convidamos a ver os mapas na páxina web para imaxinar como se proxecta a vida das e os veciños.
E a pregunta é ¿para que? para alimentar unha empresa subvencionada que de non selo non continuará a súa actividade?

Por outra banda e para terminar o contexto, convén lembrar que a empresa xa foi condenada dez veces a indemnizar ás e os veciños da zona por importe de ao redor de 4 millóns de euros: Alcoa cala pagando.
A afectación dos animais por fluorosis vén sendo denunciada desde hai anos e constatadas en sucesivas análises realizadas. Os niveis de flúor moi por encima dos límites permitidos esténdense a un radio de máis de 3 km ao redor da planta en San Cibrao, sendo os niveis detectados maiores canto máis preto da planta tomáronse as mostras en animais, plantas e chans.

Non se pode deixar de mencionar a balsa de lodos vermellos nesta ecuación de contaminación; unha balsa que se veu ampliando progresivamente desde hai décadas, que filtra vertindo sen control á contorna terrestre e mariña como se denunciou en moitas ocasións e que agora está pendente dunha nova ampliación de cota que é unha auténtica tolemia. Esta ampliación continúa a día de hoxe pendente aprobación por parte das autoridades sanitarias e preguntámonos por que será?. Dise que Alcoa é o cancro da Mariña.

A isto engádese o risco para a saúde. Nos oito primeiros meses de 2023 en base aos datos de medicións de calidade do aire das 3 estacións situadas próximas á planta ( Rio Cobo, Xove e Escola de Musica) superáronse os límites de parámetros como partículas PM10 e PM 2,5, dióxido de xofre e dióxido de nitróxeno en máis ocasións das desexables.

O desafío é pensar en alternativas social, económica e medioambientalmente sostibles para a comarca (e para o resto do territorio galego, por certo!).

É insoportable ter que socializar sempre as perdas das empresas privadas que, como Alcoa, viñéronse lucrando sen pudor e sen control desde hai décadas, sen que revertesen nas condicións de vida dos residentes da zona.
É unha perversión e unha trampa a dicotomía entre emprego e unha contorna segura e con futuro para as persoas. A contorna de Alcoa non é seguro para a vida das persoas, os animais, a costa e a produción agrícola do chan: os niveis de contaminación son insostibles.

Alcoa asinou un acordo vinculante para a compra da australiana Alumina Limited –por máis de 2.000 millóns de euros en accións–, propietaria do 40% da refinería de San Cibrao (Lugo), polo que a multinacional estadounidense pasará a facerse co 100% do complexo da Mariña.

CASTELLANO

En las pasadas semanas ALCOA ha dado a entender que si no se garantiza el suministro de energía eléctrica barata procedentes de los parques eólicos que se tramitan en A Mariña, cerrará la factoría, que es el principal empleador privado de la provincia.

¿Cómo valoramos esta advertencia?
“Id pensando en dar trabajo a las 2.000 personas a las que quereis dejar sin él”, comentaba un internauta al hilo de las críticas de Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde por los “accidentes” en la balsa de lodos de Alcoa en San Cibrao. ¿Qué decir a los que critican a los ecologistas por supuestamente poner en peligro el futuro de una empresa clave para la comarca como Alcoa?

¡Pues que hay más y mejor futuro sin Alcoa !

Empezando por que un cierre y desmantelamiento lleva su tiempo y trabajo. Regenerar la zona y dada su ubicación con el mar a pocos metros, daría juego a muchas propuestas aprovechando el turismo que ahora está en auge y que vayan acorde al entorno.


Dado que el comité de empresa solicita los PPA para Alcoa, no se han parado a pensar en los trabajos de los demás? Acaso la población no cuenta? Y el medioambiente?

Qué les diría el comité al sector pesquero que no puedan faenar en sus caladeros por los parques eólicos marinos?

Según detalla la UdG, el informe, que se ha publicado en la revista “Science of the Total Environment”, alerta de los “grandes impactos” que este tipo de instalaciones pueden tener sobre la biodiversidad, el paisaje, la pesca y el turismo.

Que les diría al sector turístico que se verán afectados por los parques eólicos terrestres?

El turismo rural se ve gravemente afectado como han señalado en otros territorios.

Y lo más importante que les diría a la población que lleva años aguantando la contaminación?

Los datos de la OMS indican que durante la presente década se pueden producir cerca de 250.000 muertes a causa del cambio climático, por lo que plantear estrategias que fomenten la transición hacia un modelo de movilidad verde son decisivos para la salud de los colectivos más vulnerables.

Porque hay tanto cáncer en esa zona? Por qué enferman y mueren animales de fluorosis?
La ansia de parques por parte del comité para destruir la mariña dice mucho de si. Con todos los parques que la Xunta quiere hacer en Galicia tienen más que trabajo para seguir destruyendo.
Y lo llaman energías limpias? No, es negocio político-empresarial.

¿Es segura la balsa de lodos?¿Qué impacto tiene a día hoy Alcoa en el medio ambiente y en la salud de los vecinos?
Conviene centrar el tema de su primera pregunta: La premisa en la pregunta sobre lo que ha dado a entender la empresa en relación con la energía que reclaman, es una interpretación que hace su medio en la noticia del pasado jueves 14 de diciembre; sin embargo, en su noticia del viernes 15 de diciembre donde incluyen frases literales de fuentes de la empresa, se menciona que ésta había declarado que las pérdidas asociadas a la fundición son mayores de lo previsto a pesar de la reducción del ritmo de producción, se debían fundamentalmente por factores de mercado. Más adelante se cita que los retrasos en la energía disponible de los PPA son parte del problema junto con un precio de aluminio y de la alúmina sustancialmente más bajos.
En segundo lugar conviene aportar algo de contexto:
Sin detenernos en cómo llegó esta empresa a San Cibrao, ya con incumplimiento de promesas de polígono e industria complementaria, cómo Felipe Gonzalez inició su privatización que remató José María Aznar  y cómo se expropiaron 3700 fincas. A día de hoy lo que sí se puede decir es que Alúmina Española es la empresa que más dinero ha recibido del gobierno de España.


En mayo de 2020 cuando la empresa emite el comunicado de decisión de cierre de la factoría en Lugo anunciando el despido colectivo de 534 trabajadores, Alcoa ya había recibido unos 1000 millones de euros entre 2008 y 2018 para rebajar los costes de la factura de la luz y denunciadas por la Unión Europea en 2013 como “subvenciones estatales disimuladas”; gracias a esa ayuda pública, la empresa pagaba a 4 céntimos el kilowatio /hora, frente a los 9 que pagaba la industria o los 23 céntimos que pagaban los hogares. Entre 2018 y 2020 recibieron 38 millones adicionales para proteger los puestos de trabajo de la planta de San Cibrao.
Una vez que el gobierno no aprobó el estatuto electrointensivo y la Xunta de Galicia rechazó la posibilidad de una tarifa eléctrica gallega que rebajase su precio, los sindicatos apelaron por la intervención estatal de la industria en 2020.

En 2022 se entregaron a Alcoa como compensación por el precio del gas 18 millones de euros. Aún no se sabe el montante correspondiente a 2023.


Parece que la insostenibilidad económica de esta empresa es más que obvia, sin entrar en que no es el primer caso en el que vemos cómo las empresas se nutren de fondos públicos, sin que esto revierta en la viabilidad y sostenibilidad económica de la empresa ni en las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores  (más bien al contrario).

La que se plantea como inexorable dependencia de parques eólicos de nueva implantación -terrestres y marinos- para la continuidad de la actividad de la empresa no es tal, a la vista de la gestión realizada con las ayudas recibidas en tiempos en que la energía no alcanza los precios actuales; de hecho y como reconoce la empresa, el mercado del aluminio y los productos que se generan en la planta de San Cibrao no alcanzan el precio que la empresa define como rentables.
En cuanto a si es o no el mayor empleador de la Comarca, parece que es la Xunta de Galicia  el mayor empleador con el Hospital de Burela. 


Los 5 parques eólicos terrestres previstos para alimentar la planta de Alcoa, que son Monzón, Borrasca, Ventisca, Boura y Levante (todos de Greenalia) con 9,15, 13, 10 y 16 aerogeneradores respectivamente y que incluye Líneas de Ata Tensión (LAT) desde As Nogais hasta Xove.
El impacto es evidente no sólo por los aerogeneradores, los kilómetros de líneas de evacuación de cada parque y las LAT entre ellas y hasta su destino final, sino también por el tamaño de los perímetros o “poligonales” cuya tierra queda supeditada al uso autorizado por la empresa promotora.
Pero no queda aquí la cosa, sino que los cinco parques mencionados se solapan en el territorio con otros también proyectados; a modo de ejemplo en la zona de Becerreá-Ancares el Parque eólico Levante comparte territorio con otros 10 parques proyectados por la Xunta de Galicia.Invitamos a visitar la página web de nuestra asociación

(EcoloxistasEnAccion.org) para una información más exhaustiva, incluidos mapas que lo ilustran.
La planificación de energía renovable en el territorio gallego en general y en Lugo en particular no solo es caótica por ausente o errática, irracional e insostenible, sino que es además engañosa, malintencionada e ilegal por fragmentaciones y superposiciones y que se coloca en contra de las personas que habitan el territorio; de nuevo invitamos a ver los mapas en la página web para imaginar cómo se proyecta la vida de las y los vecinos.
Y la pregunta es ¿para qué? ¿para alimentar una empresa subvencionada que de no serlo no continuará su actividad?


Por otra parte y para terminar el contexto, conviene recordar que la empresa ya ha sido condenada diez veces a indemnizar a las y los vecinos de la zona por importe de alrededor de 4 millones de euros: Alcoa las calla pagando.
La afectación de los animales por fluorosis viene siendo denunciada desde hace años y constatadas en sucesivos análisis realizados. Los niveles de flúor muy por encima de los límites permitidos se extienden a un radio de más de 3 km en torno a la planta en San Cibrao, siendo los niveles detectados mayores cuanto más cerca de la planta se tomaron las muestras en animales, plantas y suelos.

No se puede dejar de mencionar la balsa de lodos rojos en esta ecuación de contaminación; una balsa que se ha venido ampliando progresivamente desde hace décadas, que filtra vertiendo sin control al entorno terrestre y marino como se ha denunciado en muchas ocasiones y que ahora está pendiente de una nueva ampliación de cota que es una auténtica locura. Esta ampliación continúa a día de hoy pendiente aprobación por parte de las autoridades sanitarias y nos preguntamos ¿por que será?. Se dice que Alcoa es el cáncer de A Mariña.


A esto se añade el riesgo para la salud. En los ocho primeros meses de 2023 en base a los datos de mediciones de calidad del aire de las 3 estaciones situadas próximas a la planta ( Rio Cobo, Xove y Escola de Musica) se han superado los límites de parámetros como partículas PM10 y PM 2,5, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno en más ocasiones de las deseables.

El desafío es pensar en alternativas social, económica y medioambientalmente sostenibles para la comarca (y para el resto del territorio gallego, por cierto!).


Es insoportable tener que socializar siempre las pérdidas de las empresas privadas que, como Alcoa, se han venido lucrando sin pudor y sin control desde hace décadas, sin que hayan revertido en las condiciones de vida de los residentes de la zona.
Es una perversión y una trampa la dicotomía entre empleo y un entorno seguro y con futuro para las personas. El entorno de Alcoa no es seguro para la vida de las personas, los animales, la costa y la producción agrícola del suelo: los niveles de contaminación son insostenibles.

Alcoa ha firmado un acuerdo vinculante para la compra de la australiana Alumina Limited –por más de 2.000 millones de euros en acciones–, propietaria del 40% de la refinería de San Cibrao (Lugo), por lo que la multinacional estadounidense pasará a hacerse con el 100% del complejo de A Mariña.

Aviso legal · Política de privacidade · Política de cookies · Condicións do servizo · Normas para o usuario