Saltar ao contido

Concesión da cautelar no contencioso contra o p.e. Rodeira

GALEGO

O Tribunal Xuperior de Xustiza de Galicia no seu auto emitido o 15 de febreiro de 2024 decide aceptar a petición da “Asociación Ecoloxistas en Acción Galiza Atántica e Verde” (EcoloxistasEnAccion.org) relativa á paralización cautelar das autorizacións administrativas previa e de construción das instalacións do parque eólico “Rodeira”, situado nos termos municipais de Vila de Cruces e Lalín (Pontevedra) que pretende levar a cabo “Green Capital Power, SL”.

O auto anula así o ditado anteriormente con data 12 de setembro de 2023 e que rexeitaba a petición do grupo ecoloxista de suspender de urxencia a resolución da dirección xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais publicada o 24 de marzo de 2023.

Nesta nova resolución, o Tribunal Xuperior de Xustiza de Galicia tivo en conta as consideracións da letrada do grupo ecoloxista que defendía que coa execución do proxecto autorizado, co removimiento das terras e a implantación das infraestruturas eólicas e de conexión, produciranse danos ambientais de carácter irreversible. Unha consideración que foi apoiada polos informes achegados dos danos producidos na mesma zona do “Complexo eólico de Vila de Cruces” onde se pretende executar o de Rodeira e onde xa existen outras instalacións eólicas. Uns danos que poñerían en perigo tanto flora como fauna en perigo de extinción, polo que, en consecuencia, a paralización do proxecto non supoñería un prexuízo ao interese xeral.
Os informes achegados polo colectivo ecoloxista tivéronse en conta, a pesar do intento de tacha, xa que de non admitilos caería en contradición co proceder doutras ocasións similares, nos que si foran aceptados; e que a súa recusación vulneraría o principio de imparcialidade pois o mesmo que a parte interesada na realización do parque eólico achega informes, débese permitir que a parte contraria achegue tamén os seus.
No seu auto, o TXG afirma que para acollerse á medida cautelar é necesario ter en conta que non basta con facer unha referencia xenérica a danos posibles, senón que se ten que singularizar e acreditar, isto é, débese pasar da abstracción á concreción. Pero esta concreción é xustamente a achega que realiza a asociación ecoloxista mediante a presentación dos informes que avalan o inapropiado do proxecto, polo que quedaría xustificada plenamente a paralización cautelar. En palabras textuais: “Con todo, si que se facilitou en ambos informes unha información concreta e obxectiva que provén do Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, que foi, por unha banda, a inclusión dunha gran parte das infraestruturas do parque eólico “Rodeira” dentro da área non recomendada para a instalación da enerxía eólica, debido á súa máxima sensibilidade ambiental pola súa proximidade a diversos núcleos de poboación do termo municipal, e por outro, a afección severa á avifauna e especies catalogadas, do que resulta que neste caso si que se acreditou o “periculum in moura” determinante da suspensión interesada”.
Cabe lembrar, ademais, a posible fragmentación que alega Ecoloxistas en Acción Galiza, Atlántica e Verde, pois o complexo industrial na súa totalidade afectaría non só a Lalín e Vila de Cruces onde se sitúa o de Rodeira, senón tamén ao “Cunca”, situado en Vila de Cruces, e a outros seis que xa funcionan ou se atopan en trámite noutros termos municipais próximos, que son os de Silleda, Forcarei e Agolada, na provincia de Pontevedra, e Arzúa e Touro, na provincia da Coruña.

CASTELLANO

El Tribunal Xuperior de Xustiza de Galicia en su auto emitido el 15 de febrero de 2024 decide aceptar la petición de la “Asociación Ecoloxistas en Acción Galiza Atlántica e Verde” (EcoloxistasEnAccion.org) relativa a la paralización cautelar de las autorizaciones administrativas previa y de construcción de las instalaciones del parque eólico “Rodeira”, situado en los términos municipales de Vila de Cruces y Lalín (Pontevedra) que pretende llevar a cabo “Green Capital Power, SL”.

El auto anula así lo dictado anteriormente con fecha 12 de septiembre de 2023 y que rechazaba la petición del grupo ecologista de suspender de urgencia la resolución de la dirección general de Planificación Enerxética e Recursos Naturais publicada el 24 de marzo de 2023. 

En esta nueva resolución, el  Tribunal Xuperior de Xustiza de Galicia ha tenido en cuenta las consideraciones de la letrada del grupo ecologista que defendía que con la ejecución del proyecto autorizado, con el removimiento de las tierras y la implantación de las infraestructuras eólicas y de conexión, se producirán daños medioambientales de carácter irreversible. Una consideración que ha sido apoyada por los informes aportados de los daños producidos en la misma zona del “Complejo eólico de Vila de Cruces” donde se pretende ejecutar el de Rodeira y donde ya existen otras instalaciones eólicas. Unos daños que pondrían en peligro tanto flora como fauna en peligro de extinción, por lo que, en consecuencia, la paralización del proyecto no supondría un perjuicio al interés general.

Los informes aportados por el colectivo ecologista  se han tenido en cuenta, a pesar del intento de tacha, ya que de no admitirlos se caería en contradicción con el proceder de otras ocasiones similares, en los que sí habían sido aceptados; y que su recusación vulneraría el principio de imparcialidad pues lo mismo que la parte interesada en la realización del parque eólico aporta informes, se debe permitir que la parte contraria aporte también los suyos.

En su auto, el TXG afirma que para acogerse a la medida cautelar es necesario tener en cuenta que no basta con hacer una referencia genérica a daños posibles, sino que se tiene que deben singularizar y acreditar, esto es, se debe pasar de la abstracción a la concreción. Pero esta concreción es justamente la aportación que realiza la asociación ecologista mediante la presentación de los informes que avalan lo inapropiado del proyecto, por lo que quedaría justificada plenamente la paralización cautelar. En palabras textuales: “No obstante, sí que se ha facilitado en ambos informes una información concreta y objetiva que proviene del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ha sido, por un lado, la inclusión de una gran parte de las infraestructuras del parque eólico “Rodeira” dentro del área no recomendada para la instalación de la energía eólica, debido a su máxima sensibilidad ambiental por su proximidad a diversos núcleos de población del término municipal, y por otro, la afección severa a la avifauna y especies catalogadas, de lo que resulta que en este caso sí que se haya acreditado el “periculum in mora” determinante de la suspensión interesada”.

Cabe recordar, además, la posible fragmentación que alega Ecoloxistas en Acción Galiza, pues el complejo industrial en su totalidad afectaría no solo a Lalín y Vila de Cruces donde se sitúa el de Rodeira, sino también al “Cunca”, situado en Vila de Cruces, y a otros seis que ya funcionan o se encuentran en trámite en otros términos municipales cercanos, que son los de Silleda, Forcarei y Agolada, en la provincia de Pontevedra, y Arzúa y Touro, en la provincia de A Coruña. 

Aviso legal · Política de privacidade · Política de cookies · Condicións do servizo · Normas para o usuario