Saltar ao contido

CONCESIÓN DA CAUTELAR NO CONTENCIOSO CONTRA O PARQUE EÓLICO CHAO DO MARCO

GALEGO
O T.S.X. de Galicia, no seu auto do 15 de febreiro de 2024, decide aceptar a petición da “Asociación Ecoloxistas en Acción Galiza Atlántica e Verde” (EcoloxistasEnAccion.org) referente á paralización cautelar das autorizacións administrativas previas e de construcción das instalacións do proxecto do parque eólico “Chao do Marco” ubicado no termo municipal de Becerreá (Lugo) e que pretende levar a cabo a sociedade mercantil “Enel Green Power España, S.L.”.

Nesta nova resolución, o T.S.X. de Galicia, tivo en conta as apreciacións que sostuvo a letrada da Asociación de Ecoloxístas que sinalaba que a execución do proxecto autorizado causaría impactos polos movementos de
terras en actividades de desmonte e excavacións para a construcción de novos viais de acceso, ademáis da construcción de zanxas, cimentacións, terrapléns e vertedoiros. E esto, según a letrada, tería una afección severa na paisaxe e en lugares simbólicos como o Mirador dos Montes de Restrelo, ó Camiño de Santiago, á Reserva da Biosfera “Terras do Miño” ao mesmo tempo que causaría graves perxuizos á poboación, aos montes, aos hábitats prioritarios e de interese comunitario, aos bosques e ó patrimonio cultural.

Así mesmo sostén, que o parque autorizado “Chao do Marco” englóbase dentro do “Complexo Eólico dos Ancares” tal como se detalla no informe da bióloga, datado en febreiro e xuño de 2023, e dentro do cal se encontran, os tamén proxectados e autorizados, de “Serra do Colmo”, ”Serra do Furco” e “Serra de Piñeira”.

O T.S.X. de Galicia di que non se pode negar a existencia dos impactos medioambientáis como ben o acreditou a “Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático” na súa declaración do 04.01.2023 de impacto ambiental, que examinou e valorou os posibles efectos adversos sobre a poboación, a saúde humana, a flora, a fauna, a biodiversidade ,a geodivesidade, a terra, o chan, o subsuelo, o aire, o clima, a auga, a paisaxe, os bens materiais e a interacción de todos eses factores, levando así a cabo as medidas correctoras, protectora e compensatorias oportunas.

CASTELLANO

El T.S.X. de Galicia, en su auto de 15 de febrero de 2024, decide aceptar la petición de la “Asociación Ecoloxistas en Acción Galicia Atlántica e Verde” (EcoloxistasEnAccion.org) referente a la paralización cautelar de las autorizaciones administrativas previas y de construcción de las instalaciones del proyecto del parque eólico “Chao del Marco” ubicado en el término municipal de Becerreá (Lugo) y que pretende llevar a cabo a sociedad mercantil “Enel Green Power España, S.L.”.

En esta nueva resolución, el T.S.X. de Galicia, tuvo en cuenta las apreciaciones que sostuvo la letrada de la Asociación de Ecoloxístas que señalaba que la ejecución del proyecto autorizado causaría impactos por los movimientos de tierras en actividades de desmonte y excavacións para la construcción de nuevos viales de acceso, además de la construcción de zanxas, cimentaciones, terraplenes y escombreras. Y esto, según la letrada, tendría una afición severa en el paisaje y en lugares simbólicos como el Mirador de los Montes de Restrelo, al Camino de Santiago, a la Reserva de la Biosfera “Terras del Miño” al mismo tiempo que causaría graves perxuizos a la población, a los montes, a los hábitats prioritarios y de interés comunitario, a los bosques y al patrimonio cultural.

Asimismo sostiene, que el parque autorizado “Chao del Marco” se engloba dentro del “Complejo Eólico de los Ancares” tal como se detalla en el informe de la bióloga, datado en febrero y junio de 2023, y dentro del cual se encuentran, los también proyectados y autorizados, de “Sierra del Colmo”, ”Serra del Furco” y “Serra de Piñeira”.

El T.S.X. de Galicia dice que no se puede negar la existencia de los impactos medioambientáis como bien lo acreditó la “Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidade y Cambio Climático” en su declaración del 04.01.2023 de impacto ambiental, que examinó y valoró los posibles efectos adversos sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad ,a geodivesidade, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el clima, el agua, el paisaje, los bienes materiales y la interacción de todos esos factores, llevando así a cabo las medidas correctoras, protectora y compensatorias oportunas.

Aviso legal · Política de privacidade · Política de cookies · Condicións do servizo · Normas para o usuario