Nota de Prensa. ESIXIMOS XA O PECHE DEFINITIVO DE ALCOA

As asociacións abaixo firmantes decimos #StopALCOA

Non é de recibo continuar agrandando o pasivo ambiental que deixa Alcoa en San Cibrao, polo que esiximos o peche definitivo da empresa e a restauración ambiental inmediata da balsa de lodos tóxicos.

A planta de alúmina-aluminio de San Cibrao (Cervo, Lugo) deixa atrás unha gran entulleira de lodos tóxicos e corrosivos ao descuberto: unha balsa de 87 hectáreas de superficie e 42 hectómetros cúbicos de capacidade practicamente desbordada e cuxa vida útil debera finalizar xa.

Non obstante, prevese unha nova ampliación ata os 110 metros de altura, para seguir agrandando a “bomba de reloxería ambiental”, froito dunha clara irresponsabilidade política. Con un dique de 80 metros de altura e un quilómetro de lonxitude na súa coroación, atópase a apenas 60 metros dunha planta de acuicultura, a uns 200 dun núcleo habitado e a 450 metros do mar Cantábrico e de espazos protexidos da Rede Natura 2000. Ao enorme almacén de 80 metros de profundidade verteuse nos últimos tempos de actividade, cada día unhas 3.000 toneladas de residuos indisolubles procedentes do tratamento de bauxita con sosa cáustica, un produto alcalino cun elevado potencial corrosivo.

Por outra banda, as perdas anuais da fábrica estarían por enriba dos 100 millóns de dólares.

Unha rotura da balsa produciría consecuencias nefastas e irreparables para o medio ambiente, a Rede Natura 2000, a saude humana e dos ecosistemas e o Mar Cantábrico, con especial afectación á Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) Costa da Mariña Occidental.

Sería a catástrofe química máis grave do país, que nos recorda ao desastre de Hungría de 2010, ou o de Mariana en Brasil no 2015 xa que a balsa é un perigo latente no que unha tonelada de aluminio, no proceso bauxita alúmina-aluminio dá lugar a tres toneladas de lodos vermellos compostos por produtos químicos con efectos tóxicos para os humanos e os ecosistemas, como é o óxido de aluminio, o silicato sódico, o silicato alúmino-cálcico, o dióxido de titanio ou o hidróxido de sodio, con un alto valor de Ph e que produce queimaduras químicas. A balsa de lodos tóxicos de San Cibrao acada catorce veces máis residuos que a que causou a catástrofe química de Ajka, en Hungría. Tamén cómpre lembrar o desastre da rotura da balsa de pirita de Aznalcóllar que contaminou o Guadiamar e chegou ás portas de Doñana.

Non se pode continuar agrandando un dos maiores problemas ambientais que ten arestora Galicia. Por outra banda, o Plan de emerxencia, no que non se garantiu na súa elaboración unha participación pública eficaz e efectiva, minimiza os impactos ambientais e sobre a saúde humana e dos ecosistemas e é “papel mollado”, porque non impide en modo algún a ameaza do que sería o maior desastre ambiental da historia de Galicia, de España e de Europa, no caso de rotura da balsa. O mantemento da balsa de lodos tóxicos vulnera a normativa europea relativa á protección do medio ambiente e os principios de prevención e cautela cando está en xogo a sáude humana e dos ecosistemas.

Este modelo de grande industria de enclave, globalizado e contaminante é obsoleto e manifestamente insostible, como se deu a demostar nas catro décadas da súa existencia. Baseado ademais no despilfarro de consumo de enerxía como industria “electrointensiva”, e á que se lle pretende “lavar a cara” a través da proxección de varios macroparques eólicos pola xeografía lucense e galega que na realidade suporía por engadido unha amplitude do seu impacto ambiental polo territorio ao que nos opoñemos frontalmente.

Polo tanto, urxe pechar unha fábrica inviable desde o punto de vista económico, enerxético e ambiental e acometer sen demora, un plan de restauración integral da balsa de lodos tóxicos, con cargo aos fondos da propia empresa, así como a búsqueda dunha alternativa aos postos de emprego da dita industria que se debeu prever e levar a cabo xa hai moito tempo, no canto de subvencionala e por engadido con fondos públicos como sucedeu e de xeito insostible e despilfarrador dende hai uns anos ata agora.

Las asociaciones abajo firmantes decimos  #StopALCOA

No es de recibo continuar agrandando el pasivo ambiental que deja Alcoa en San Cibrao, por lo que exigimos el cierre definitivo de la empresa y la restauración ambiental inmediata de la balsa de lodos tóxicos.

La planta de alúmina-aluminio de San Cibrao (Cervo, Lugo) deja atrás un gran vertedero de lodos tóxicos y corrosivos a cielo abierto: una balsa de 87 hectáreas de superficie y 42 hectómetros cúbicos de capacidad prácticamente desbordada y cuya vida útil debiera finalizar ya.

No obstante, se prevé una nueva ampliación hasta los 110 metros de altura, para seguir agrandando la “bomba de relojería ambiental”, fruto de una clara irresponsabilidad política. Con un dique de 80 metros de altura y un kilómetro de longitud en su coronación, se encuentra a apenas 60 metros de una planta de acuicultura, a unos 200 de un núcleo habitado y la 450 metros del mar Cantábrico y de espacios protegidos de la Red Natura 2000. Al enorme almacén de 80 metros de profundidad se vertió en los últimos tiempos de actividad, cada día unas 3.000 toneladas de residuos indisolubles procedentes del tratamiento de bauxita con sosa cáustica, un producto alcalino con un elevado potencial corrosivo.

Por otra parte, las pérdidas anuales de la fábrica estarían por arriba de los 100 millones de dólares.

Una rotura de la balsa produciría consecuencias nefastas e irreparables para el medio ambiente, la Red Natura 2000, la salud humana y de los ecosistemas y el Mar Cantábrico, con especial afectación a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Costa de la Marina Occidental.

Sería la catástrofe química más grave del país, que nos recuerda al desastre de Hungría de 2010, o lo de Mariana en Brasil en el 2015 ya que la balsa es un peligro latente en el que una tonelada de aluminio, en el proceso bauxita alúmina-aluminio da lugar a tres toneladas de lodos rojos compuestos por productos químicos con efectos tóxicos para los humanos y los ecosistemas, como es el óxido de aluminio, el silicato sódico, el silicato alúmino-cálcico, el dióxido de titanio o el hidróxido de sodio, con uno alto valor de Ph y que produce quemaduras químicas. La balsa de lodos tóxicos de San Cibrao alcanza catorce veces más residuos que la que causó la catástrofe química de Ajka, en Hungría. También hace falta recordar el desastre de la rotura de la balsa de pirita de Aznalcóllar que contaminó el Guadiamar y llegó a las puertas de Doñana.

No se puede continuar agrandando uno de los mayores problemas ambientales que tiene ahora Galicia. Por otra parte, el Plan de emergencia, en el que no se garantizó en su elaboración una participación pública eficaz y efectiva, minimiza los impactos ambientales y sobre la salud humana y de los ecosistemas y es “papel mojado”, porque no impide en modo alguno la amenaza del que sería el mayor desastre ambiental de la historia de Galicia, de España y de Europa, en el caso de rotura de la balsa. El mantenimiento de la balsa de lodos tóxicos vulnera la normativa europea relativa a la protección del medio ambiente y los principios de prevención y cautela cuando está en juego la salud humana y de los ecosistemas.

Este modelo de gran industria de enclave, globalizado y contaminante es obsoleto y manifiestamente insostenible, como se dio a demostrar en las cuatro décadas de su existencia. Basado además en el despilfarro de consumo de energía como industria “electrointensiva”, y a la que se le pretende “lavar la cara” a través de la proyección de varios macroparques eólicos por la geografía lucense y gallega que en la realidad supondría por añadidura una amplitud de su impacto ambiental por el territorio, a lo que nos oponemos frontalmente.

Por lo tanto, urge cerrar una fábrica inviable desde el punto de vista económico, energético y ambiental y acometer sin demora, un plan de restauración integral de la balsa de lodos tóxicos, con cargo a los fondos de la propia empresa, así como la búsqueda de una alternativa a los puestos de empleo de dicha industria que se debió prever y llevar a cabo ya hace mucho tiempo, en vez de subvencionarla y por añadido con fondos públicos como sucedió y de manera insostenible y despilfarrador desde hace unos años hasta ahora.